LOPD 2018-06-18T16:31:54+00:00

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

D’una part: ANNA HERNANDEZ GARCIA amb NIF Nº 38855357P i domicili professional al RIAL SA CLAVELLA 26 BX Codi Postal: 08350 Localitat: ARENYS DE MAR Província: BARCELONA, d’ara en endavant RESPONSABLE DEL FITXER

D’altra banda: INDIAN WEBS S.L. proveït de CIF núm. B14806004, amb domicili professional a CL PAU CLARIS 90 Codi Postal 08010 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA, d’ara endavant ENCARREGAT DEL TRACTAMENT DEL FITXER.

MANIFESTEN

Que en compliment de l’art. 12 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament d’aquesta Llei, ambdues parts acorden lliurement regular l’accés i tractament de les dades de caràcter personal de conformitat amb els següents:

PACTES

PRIMER.- OBJECTE:

El responsable del fitxer, posarà a disposició de l’encarregat del tractament dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, i expressa que els mateixos es troben degudament LEGALITZATS I LEGITIMATS. L’accés per part de l’encarregat del tractament a les dades del responsable del fitxer, no es considerarà comunicació de dades.

SEGON. – FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Serà únicament i exclusivament per oferir assessorament tècnic informàtic, manteniment i implantació de la plana web que ofereix INDIAN WEBS, de manera que l’encarregat del tractament pugui prestar al responsable de les dades dels serveis acordats.

El responsable del tractament únicament cedirà a tercers, les dades personals a les quals tingui accés quan sigui necessari per establir una disposició legal, per a la realització dels serveis contractats.

TERCER.- GARANTIA I PROTECCIÓ DE LES DADES:

En el tractament d’aquestes dades personals, el responsable del fitxer i l’encarregat del tractament, es comprometen a garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment el seu honor i seva intimitat familiar i personal.

QUART.- MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES:

Ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat de les dades, establerts en el RD 1720/2007, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

CINQUÈ.- SECRET PROFESSIONAL:

L’encarregat del tractament, es compromet a preservar el secret professional, respecte a les dades de caràcter personal, durant el tractament i després de la finalització d’aquest.

SISÈ.- RESPONSABILITATS:

En el cas que l’ ENCARREGAT del TRACTAMENT, destini les dades a altres finalitats de les estipulades, es considera també responsable del fitxer, responent personalment de les infraccions en què hagués incorregut.

SETÈ.- EXTINCIÓ:

L’extinció de la relació contractual de prestació de serveis, entre el Responsable del Fitxer, i l’encarregat del tractament, obligarà a aquest últim a mantenir bloquejades les dades de caràcter personal facilitades pel primer. Un cop transcorregut el termini establert per a cobrir les responsabilitats legals, les dades de caràcter personal han de ser destruïdes o retornades al responsable del fitxer.